0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YBV-C65, gang đúc & đồng, FE65 (đực) x 2 ½”, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YBV-C65, gang đúc & đồng, bich 2 ½” x FE65 (đực), Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YBV-B65, gang đúc & đồng, FE65 (cái) x 2 ½”, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YBV-S75, gang đúc & đồng, FE75 (đực) x 3”, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YBV-S100, gang đúc & đồng, FE100 (đực) x 4”, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YBV-M100, gang đúc & đồng, bích 4”x 4”, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YSP-65A/B/C, đẩu ra 65A & 40A, 1.5MPa, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YSC-65/75/100 , hợp kim nhôm. Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT