0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model EVC-ASD1 kết họp 1 đầu khói thường hoặc địa chỉ với giải pháp hút lấy mẫu khí, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVC-ASD2 kết hợp 2 đầu khói thường hoặc địa chỉ với giải pháp hút lấu mẫu khí, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVC-LASD1, 1 đầu khói Laser điểm 0.06%/m, chống thời tiết, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVC-LASD2, 2 đầu khói Laser điểm 0.06%/m, chống thời tiết, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Phụ kiện cho đầu dò hút khói báo cháy sớm ASD/LASD, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7