0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model 1IASBOX kết nối địa chỉ với đầu báo thường & thiết bị NO, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model MTB. tạo địa chỉ cho công tắc kéo dây gọi, nút gọi trong phòng, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: 4IASBOX, kết nối địa chỉ với đầu báo thường & thiết bị NO, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7