0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model 1I1OASBOX, giám sát đầu báo và thiết bị NO, điều khiển cảnh báo, bảng đèn, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model 4I4OASBOX, giám sát đầu báo và thiết bị NO, điều khiển cảnh báo, bảng đèn, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model 1D1IASBOX, nhận tín hiệu từ đầu báo, thiết bị để điểu khiển 1 cửa ngăn cháy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model 2DASBOX, nhận tín hiệu từ đầu báo, thiết bị để điểu khiển 2 cửa ngăn cháy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7