0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: MCM-AS5, giám sát địa chỉ đầu báo thường, van, công tắc dòng chẩy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: SCM-AS5, module đầu ra điều khiển thiết bị cảnh báo cháy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model 1IASBOX kết nối địa chỉ với đầu báo thường & thiết bị NO, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model 1I1OASBOX, giám sát đầu báo và thiết bị NO, điều khiển cảnh báo, bảng đèn, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model 4I4OASBOX, giám sát đầu báo và thiết bị NO, điều khiển cảnh báo, bảng đèn, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model 1D1IASBOX, nhận tín hiệu từ đầu báo, thiết bị để điểu khiển 1 cửa ngăn cháy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model 2DASBOX, nhận tín hiệu từ đầu báo, thiết bị để điểu khiển 2 cửa ngăn cháy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: ISOSPLITAS,  lấy nguồn trên loop,  tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

12