0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YHN-R40/65, phun sương & thẳng, 50m x 450/945 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc. Giá + VAT

Model: YHN-MP40A(B/C/D),  45m x 500 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá:

Model: YHN-MP65A(B/C/D),  45m x 1050 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá:

Model: YHN-AT25/40, phun sương & thẳng, 310/320 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá + VAT

Model: YHN-W25/40A/65A, phun sương & thẳng, 180/180/430 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YHN-W40B/65B, phun sương & thẳng,180/400 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YHN-S40B/65B, phun thẳng, 170/280 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YHN-FT40B/65B, phun sương & thẳng, 400/800 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT