0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YHN-R40, phun sương & thẳng, 50m x 450 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: 15.9triệu + VAT

Model: YHN-R50, phun sương & thẳng, 50m x 450 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: 15.9triệu + VAT

Model: YHN-R65, phun sương & thẳng, 50m x 945 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: 18.05 triệu + VAT

Model: YHN-MP40A(B/C/D),  45m x 500 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: từ 11.2 triệu + VAT

Model: YHN-MP50C(D), 45m x 500 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: Từ 11.2 triệu đồng + VAT

Model: YHN-MP65A(B/C/D),  45m x 1050 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: Từ 11.6 triệu đồng + VAT

Model: YHN-AT25, phun sương & thẳng, 310 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: 1,285,000 đồng + VAT

Model: YHN-AT40/50, phun sương & thẳng, 320 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: 2,880,000 đồng + VAT

12