0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model 20-7, 220VAC, 1.2VDC 700mAh, 2 LED 60 phút, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT

Model 20-22, 220VAC, 1.2VDC  800mAh, 2 LED 60 phút, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT

Model 13-6, 220VAC, 1.2VDC 700mAh, 1 LED 60 phút, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT

Model KTC, 3.3VDC 150mA, sáng 120 hoặc 300 phút, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT