0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model Greensol A50, chữa cháy ABC 0.5m3, không nén áp suất, kích hoạt điện, Tiêu chuẩn UL Mỹ. Hãng Nittan Nhật bản

Model Greensol A100, chữa cháy ABC 1m3 , không nén áp suất, kích hoạt điện, Tiêu chuẩn UL Mỹ. Hãng Nittan Nhật bản

Model Greensol A200, chữa cháy ABC 2m3 , không nén áp suất, kích hoạt điện, Tiêu chuẩn UL Mỹ. Hãng Nittan Nhật bản

Model Greensol A500, chữa cháy ABC 5m3 , không nén áp suất, kích hoạt điện, Tiêu chuẩn UL Mỹ. Hãng Nittan Nhật bản

Model Greensol A1000, chữa cháy ABC 10m3 , không nén áp suất, kích hoạt điện, Tiêu chuẩn UL Mỹ. Hãng Nittan Nhật bản

Model Greensol A5000, chữa cháy ABC 50m3 , không nén áp suất, kích hoạt điện, Tiêu chuẩn UL Mỹ. Hãng Nittan Nhật bản