0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Loại 1L cho hệ thống chữa cháy khí. Tiêu chuẩn Nhật bản,  Hãng Nittan Nhật bản

Model C4-EM-1, áp lực thử: 24.5MPa. áp lực thử độ kín 10.8MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GNC, dòng kích hoạt 1.67A cho vam bình khí kích hoạt 1L, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Hộp điều khiển kích hoạt khởi động xả khí cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GPS-1, áp lực thử 24.5MPa, thử độ kín 10.8MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản