0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Dung tích 83L, vật liệu Chrome Mô líp đen, áp lực thử 50MPa, áp lực nạp khí 30MPa/20,3m3, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model 15N, áp lực thử 50MPa, ăp lực nạp 30MPa/20.3 m3 khí N2, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model 15RG, ống Sch 80, áp lực thử 50MPa , áp lực điều chỉnh 10.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model TG12, ống Sch 40. áp lực thử: 50MPa, áp lực điều chỉnh 5.6~10.5 MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model GNC, mở bằng gas, điện hoặc nhân công, áp lực thử: 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

L=420mm, áp lực thử: 16.2MPa, thử độ kín: 10.8MP, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model CUT300L (L=300) và CUT500L (L=500), Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Thiết bị phụ trợ cho bình chữa cháy khí N2 nặp 30MPa 20.3m3, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản