0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Van lựa chọn 25A ~ 150A cho hệ thống chữa cháy khí Hãng Nittan Nhật bản

Model HSV-10, áp lực hoạt động: 10.8 ~ 16.2MPa cho hệ chữa cháy khí HFC-227ea. Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model HGF14, 25A ~ 150A, áp lực thử 16.2MPa cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model CSP-165 cho hệ thống chữa cháy khí Hãng Nittan Nhật bản

Model GLV-41, áp lực thử: 165kgf/cm2, cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GCV-15-2, cho ống nối mềm, áp lực thử: 16.17MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GCV-4. ØD4 cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản