0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Dung tích 68L (50~75kg) đã nạp khí, áp lực thử: 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Dung tích 41L (30~45kg) đã nạp khí, áp lực thử: 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Dung tích 24L (20, 25kg) đã nạp khí, áp lực thử: 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Dung tích 14L (10, 15kg) đã nạp khí, áp lực thử: 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model 32HA và 15C1, áp lực thử: 24.8MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model GNC, mở bằng gas hoặc nhân công, áp lực thử: 24.5MPa, thử độ kín 10.8MPa,  Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GNC, mở bằng điện hoặc nhân công, áp lực thử: 24.5MPa, thử độ kín 10.8MPa,Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GFT-400/HFL-375, áp lực thử: 24.5MPa, thử độ kín: 10.8MP, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

12