0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Cấu hình hệ thống chữa cháy giàn khí HFC-227ea (FM-200) hệ PFS Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống

Cấu hình hệ thống chữa cháy giàn khí HFC-227ea (FM-200) hệ EFS Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống

Bình khí HFC-227ea (FM-200) (Hệ PFS) 115L/100kg Model: MFC-P100 Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống

Bình khí HFC-227ea (FM-200) (Hệ PFS) 89L/75kg Model: MFC-P75 Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống

Bình khí HFC-227ea (FM-200) (Hệ PFS) 63L/50kg Model: MFC-P50 Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống

Bình khí HFC-227ea (FM-200) (Hệ thường EFS) 115L/100kg Model: MFC-100 Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống

Bình khí HFC-227ea (FM-200) (Hệ EFS) 89L/75kg Model: MFC-75 Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống

Bình khí HFC-227ea (FM-200) (Hệ EFS) 63L/50kg Model: MFC-50 Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống