0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model CF-135MP, đế liền, chống ẩm ướt, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model CF-200MP, đế liền, chống ẩm ướt, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model CR-200MP, đế liền, chống ẩm ướt, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model CR-135MP, đế liền, chống ẩm ướt, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Hỗn hợp nhiệt gia tăng và cố định 93°C, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Hỗn hợp nhiệt gia tăng và cố định 57°C, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: 2SC-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, giám sát tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC-60-L (60ºC); 1CC1-70-L (70ºC); 1CC1-80-L (80ºC), LED, chủng loại 1 hoặc đặc biệt, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

12