0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 2KH2-LS, LED hiển thị, báo tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 1KH3-P, chủng loại 1, LED hiển thị, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 3KH3, chủng loại 3, LED hiển thị, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: CKLD-KPT2, gồm đầu thu + đầu phát, giám sát 5~100m,  tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản