0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo khí CO loại thường với các tế bào điện hóa điện hóa IP65 lấy nguồn trên loop Model RGRCO Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model TS292KG/M/X, loại xúc tác kèm hộp nhựa bảo vệ, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model TS293KG/M/X, loại xúc tác Pellistor kèm hộp bảo vệ chống nổ EEx-d-II (C-T6), tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model TS292PG/M/I/B, loại xúc tác kèm hộp nhựa bảo vệ IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model TS293PG/M/J/B, loại xúc tác Pellistor kèm hộp bảo vệ chống nổ EEx-d-II (C-T6), tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model TS292PX, loại xúc tác Pellistor kèm hộp bảo vệ IP65, ttiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model TS293PX, loại xúc tác Pellistor kèm hộp bảo vệ chống nổ EEx-d-II (C-T6), tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model TS293PX-S, loại xúc tác Pellistor kèm hộp bảo vệ chống nổ EEx-d-II (C-T6), tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7