0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đèn báo cháy khu vực tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản.G7

Model BD-6-24-11, mầu đỏ, dòng 0.01A, 90dB @ 1m, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Chuông báo cháy chống thời tiết Model BDW-6-24-14  Hãng Nittan Nhật bản

Model NMB-06. chuông báo cháy 6” (Ø150mm) 30mA, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model MBA-8EV + BBX-4 8” (Ø200mm) 18mA, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model MBF-6EV-24, 6” (Ø150mm) 11mA, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: BANSHEE EXCEL CH, mầu đỏ, 9~30VDC, 96~110dB, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model BANSHEE EXCEL CH - DEEP BASE, mầu đỏ, đế sâu, 9~30VDC, 96~110dB, TC EN Châu Âu - Hãng Nittan Nhật bản/G7