0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model PPV-40-3L,AFFF3%, kiểu venturi, 400 lít/phút, áp lực hoạt động tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PPV-50-3L, AFFF3%, kiểu venturi, 500 lít/phút, áp lực hoạt động tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model PPV-65-3L,AFFF3%, kiểu venturi, 900 lít/phút, áp lực hoạt động tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model PPV-80-3L, AFFF3%, kiểu venturi, 1200 lít/phút, áp lực hoạt động tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model PPV-100-3L, AFFF3%, kiểu venturi, 2100 lít/phút, áp lực hoạt động tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PPV-125-3L, AFFF3%,  kiểu venturi, 3400 lít/phút, áp lực hoạt động tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PPV-80-K, kiểu venturi, 1200 lít/phút, áp lực hoạt động tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PPV-100-K, kiểu venturi, 2100 lít/phút, áp lực hoạt động tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

12