0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model BOX-3 (IP56) và BOX-1 (IP43), tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model AS-ABS, 16 giọng báo cháy 1 giọng báo động, 82dB tại 1m, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model RFP/L, 7.3mA, nguồn DC24V lấy từ đế đầu báo, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model RFP, 8,5nA, 65dB tại 1m, nguồn DC24V lấy từ đế đầu báo, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model ISOBASE, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: ISOBOX, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model SCI, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model SCI, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

12