0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Module địa chỉ 1 đầu vào 1 đầu ra lấy nguồn trên loop IP4X Model: 1I1OASBOX Hãng Nittan Nhật bản/G7

Module địa chỉ 4 đầu vào 4 đầu ra lấy nguồn trên loop IP44 Model: 4I4OASBOX Hãng Nittan Nhật bản/G7

Module điểu khiển 1 cửa ngăn cháy lấy nguồn trên loop Model: 1D1IASBOX Hãng Nittan Nhật bản/G7

Module điểu khiển 2 cửa ngăn cháy lấy nguồn trên loop Model: 2DASBOX Hãng Nittan Nhật bản/G7