0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model 5H-nL, loa tiếng Việt, 2 kênh báo cháy, xả trễ, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model 5HA-nL, loa tiếng Việt, 2 kênh báo cháy, xả trễ, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model 5HA-K-nL, loa tiếng Việt, 2 kênh báo cháy, xả trễ, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model 5HA-LK-nL, 2 chế độ, loa tiếng Việt, 2 kênh báo cháy, 2 chế độ từng kênh, xả trễ,  Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model 5HA-nLF, 2 chế độ, loa tiếng Việt, 2 kênh báo cháy, 2 chế độ từng kênh, xả trễ, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản