0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Bình chứa khí N2 83L cho hệ thống chữa cháy khí N2 Hãng Nittan Nhật bản

Van đầu bình chữa cháy khí N2 loại 83L, áp lực thử: 50MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model 15RG, vật liệu  C3604. áp lực thử: 50MPa, áp lực điều chỉnh xuống 10.8MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model 12TG, vật liệu  C3604. áp lực thử: 50MPa, áp lực điều chỉnh xuống từu 5.6MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model GNC, mở bằng gas, điện hoặc nhân công, áp lực thử: 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GFT-420 cho hệ thống chữa cháy khí N2, L=420mm, áp lực thử: 24.5MPa. Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model CUT300L (L=300) và CUT500L (L=500), Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Thiết bị phụ trợ cho bình chữa cháy khí N2, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản