0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Dung tích 68L (50~75kg) đã nạp khí, áp lực thử: 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Dung tích 41L (30~45kg) đã nạp khí, áp lực thử: 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Dung tích 24L (20, 25kg) đã nạp khí, áp lực thử: 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Bình chứa khí HFC-227ea (FM-200) 14L (10, 15kg) đã nạp khí cho hệ thống chữa cháy khí HFC-227ea  Hãng Nittan Nhật bản

Model 32HA và 15C1, áp lực thử: 24.8MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model GNC, mở bằng gas hoặc nhân công, áp lực thử: 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GNC, mở bằng điện hoặc nhân công, áp lực thử: 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GFT-400/HFL-375 chữa cháy khí HFC-227ea (FM-200), áp lực thử: 24.5MPa. Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

12