0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model DP/DU, quay lên hoặc quay xuống, thân dẹt, r2.3m, 80 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model MFJIII-O,  thân tròn nhiều khe phun,, r2.3m, 80 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model DP/DU (72/96/139ºC), quay lên hoặc quay xuống, r2.3m, 80 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model DQPII/DQUII (72/96/139ºC), quay lên hoặc quay xuống, r2.6m, 80 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model MFJIII (72/96/139ºC), quay lên hoặc quay xuống, lẫy lưỡng kim, độ nhậy cao, r2.6m, 80 lít/phút, TC Nhật bản. Hãng Nittan Nhật

Model MFQRIII (72/96/139ºC), quay lên hoặc quay xuống, lẫy lưỡng kim, độ nhậy cao, r2.6m, 80 lít/phút, TC Nhật bản. Hãng Nittan Nhật

Model KFII (72/96/139ºC), lắp chìm trần giả. lẫy lưỡng kim, r2.6m, 80 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model HFQRIIA (72/96ºC), lẫy lưỡng kim, độ nhậy cao, phun 3.6x3.6m, 80 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

12