0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo khói quang, thử báo cháy từ xa, LED 360o, lắp môi trường bụi và khó tiếp cận Model: 2KAD3-P Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang loại tia kép, LED 360°, thử báo cháy từ xa, môi trường bụi và hơi, Model: 2KAH3-P Hãng Nittan Nhật bản

Đầu nhiệt gia tăng, thử báo cháy từ xa Model: 2SR2-PH Hãng Nittan Nhật bản

Đầu nhiệt gia tăng (Đế liền) chống nước, thử báo cháy từ xa Model: 2SR2-PHW Hãng Nittan Nhật bản

Đầu nhiệt cố định 600C, thử báo cháy từ xa Model: TCR2-60-PH Hãng Nittan Nhật bản

Đầu nhiệt cố định (Đế liền) Model: TCR2-60-PHW (600C)   , 1CR2-70-PHW (700C)  chống nước thử báo cháy từ xa Hãng Nittan Nhật bản

Bộ kết nối từ xa và Thiết bị kiểm tra tín hiệu báo cháy từ xa cho các loại đầu báo thử báo cháy từ xa  Hãng Nittan Nhật bản